Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

 

Az Adatkezelő adatai

 

Cégnév: STOP-START Autósiskola Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Huszár Gál u. 65.

Adószám: 14776276108

Cégjegyzékszám: 08-09-018179

Weblap: http://www.stopstart.hu/

Kapcsolattartás: Luksa Attila

Telefon: 06302778762

E-mail: stopstartmovar@gmail.com

A STOP-START Autósiskola Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A www.stopstart.hu weboldal üzemeltetője a STOP-START Autósiskola Kft.

 

Jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait!

 

 

Preambulum
 

A STOP-START Autósiskola Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A STOP-START Autósiskola Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.stopstart.hu/adatvedelem címen.  Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!

 

A STOP-START Autósiskola Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelés célja
 

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

kapcsolatfelvétel, jelentkezés járművezetői képzésre

 • járművezetői képzés elvégzéséhez szükséges törvényi feltételek és előírások biztosítása
 • gyakorlati képzésen való megfelelések dokumentálása
 • adattovábbítás az illetékes hatóságok felé
 • egyéb adatkezelések a járművezetői sikeres vizsga megtétele érdekében

 

Az adatkezelés módja

 

Az általunk kezelt személyes adatok módja történhet

 • papír alapon – szerződések, hozzájáruló nyilatkozatok, kérelmek, jelentkezési és nyilvántartó lapok, meghatalmazás ok
 • e-mailen
 • számítógépen – központi admin felületen és Excel

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

 

Érintett: Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.

 

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

Hogyan kezeljük adatait?

 

A jelentkezés érdekében Ön az alábbi módon veheti fel a kapcsolatot velünk

 • közvetlenül – személyesen – felkeresheti irodánkat
 • telefonon,
 • e-mailen,

 

A kapcsolatfelvétel során az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

 

A hozzánk beérkezett adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.

 

 

 

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

 

Adatkezeléseink

 

1.: Jelentkezési lap járművezetői tanfolyamra

Érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik iskolánkon keresztül járművezetői tanfolyamra jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, születéskori név, szül. hely, idő, anyja neve, állampolgárság,
 • igazolványkép
 • lakcím, értesítési cím
 • megszerezni kívánt vezetői engedély adatai
 • korábbi járművezetői igazolvány adatai
 • egyéb adatok: orvosi alkalmassági, korlátozás kódja, leírása
 • datum, aláírás

 

Felhasználás

papír alapon – Jelentkezési lap –

és gépi nyilvántartásban

Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján 5 évig őrizzük

 

 

 

 

2.: Kapcsolatfelvétel, érdeklődés

Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki valamilyen kéréssel, kérdéssel keres fel bennünket járművezetői képzéseinkkel kapcsolatban.

Kezelt adatok köre:

 • név, telefonszám, e-mail cím

 

Felhasználás online, személyesen, telefonon
Jogalap

kifejezett és önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

Megőrzési idő

adatkezelési cél megvalósulásáig

önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

 

 

3.: Felnőttképzési szerződés

Érintettek köre: minden olyan személy, aki Társaságunkkal járművezető-képző szerződést köt.

Kezelt adatok köre:

 • Név, Születési név, Szig.szám, Anyja neve, Telefon, Születési hely, idő, Lakcím
 • képzés formája, tanfolyam száma, kategóriája, képzés időtartama
 • datum, aláírás

 

Felhasználás

papír alapon – Felnőttképzési szerződés –

és gépi nyilvántartás

Jogalap

Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő Felnőttképzési szerződés (2001. évi CI. Törvény a Felnőttképzésről)

 

Megőrzési idő

Személyes adatait a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig tartjuk nyilván és kezeljük.

 

 

 

 

 

4.: Felnőttképzési E-LEARNING szerződés

Érintettek köre: minden olyan személy, aki Társaságunkkal online járművezetői képzési szerződést köt.

Kezelt adatok köre:

 • Név, Születési név, Szig.szám, Anyja neve, Telefon, Születési hely, idő, Lakcím
 • datum, aláírás
 • belépési kód, ügyfélkapu, jelszó

Felhívjuk figyelmét, hogy az E-LEARNING oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél részére.

Részletes tájékoztatás az SDA Informatikai Zrt. – http://www.e-educatio.hu/ – az e-learning képzések megrendelésére vonatkozó szerződések Általános Szerződési Feltételei szerint a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználásáról:

Adattovábbítás célja: az ún. e-Titán rendszer használatával kapcsolatban, kizárólag az e-learning (elméleti) tanfolyamok vonatkozásában.

 

Felhasználás

papír alapon – Felnőttképzési E-LEARNING szerződés –

és gépi nyilvántartás

Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő Felnőttképzési szerződés (2001. évi CI. Törvény a Felnőttképzésről)
Megőrzési idő

Személyes adatait a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig tartjuk nyilván és kezeljük.

 

 

 

5: Magyar Vöröskereszt jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lap

Érintettek köre: mindazon közúti járművezető jelöltek, akik elsősegélynyújtó vizsgára jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, születési név, anyja neve, telefon, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail
 • vizsgázó nyilvántartási száma, befizetés azonosító szám
 • dátum, aláírás
 • elsősegélynyújtó ellátási feladatok vizsga eredményei
 • hozzájáruló nyilatkozat marketing alapú hírlevél szolgáltatás igénybevételéhez
 • hozzájáruló nyilatkozat kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához

Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum továbbításra kerül az illetékes Közlekedési Hatóság felé!

Adattovábbítás célja: a kérelem benyújtása

 

Felhasználás papír alapon – Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lap
Jogalap

Vizsgaszabályzat elfogadása, mely a Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés teljesítési feltétele a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.) alapján

 

Megőrzési idő

nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete felé

 

 

 

 

6.: Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú közúti elsősegély nyújtás vizsgájához

Érintettek köre: mindazon kiskorú közúti járművezető jelöltek, akik elsősegélynyújtó vizsgára jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, szig.szám, szülő, törvényes képviselő neve, életkora
 • datum, aláírás

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum továbbításra kerül az illetékes Közlekedési Hatóság felé!

Adattovábbítás célja: a kérelem benyújtása

 

Felhasználás papír alapon – Hozzájárulás kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához
Jogalap

Vizsgaszabályzat elfogadása, mely a Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés teljesítési feltétele a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.) alapján

 

Megőrzési idő

nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete felé

 

 

 

7.: Jelentkezési lap 5 sikertelen vizsga utáni pályaalkalmassági vizsgálatra

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik 5 sikertelen forgalmi vizsga utáni pályaalkalmassági vizsgára jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, anyja neve, szül. hely, idő, képzőszerv
 • telefonszám, e-mail cím, datum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum továbbításra kerül az illetékes Közlekedési Hatóság felé!

Adattovábbítás célja: a kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon – Jelentkezési lap
Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő

nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

 

8.: Motorkerékpár bérleti szerződés

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik nem rendelkeznek saját motorkerékpárral az AM kategória gyakorlati oktatásaihoz és vizsgához.

Kezelt adatok köre:

 • név, lakcím
 • motorkerékpár adatai,
 • datum, aláírás

 

Felhasználás papír alapon – Bérleti Szerződés
Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő

vizsga időpontját követően 3 munkanapig

 

 

9.: Meghatalmazás képzőszervnél való képviseletre

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik kifejezetten kérik és felhatalmazzák az adatkezelőt, hogy a vezetői engedélyük megszerzésével kapcsolatos eljárások és vizsgára jelentkezés során a hatóság előtti eljárások során képviselje őket.

Kezelt adatok köre:

 • név, születési év, személyazonosságot igazoló engedély száma, lakcím
 • tanuk, datum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum továbbításra kerül az illetékes Közlekedési Hatóság felé!

Adattovábbítás célja: a képviselet hitelesítése

 

Felhasználás papír alapon – Meghatalmazás
Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás

1992. évi LXIII. törvény 3.§.

Megőrzési idő

a vezetői engedély megszerzésével kapcsolatos eljárások idejéig

 

 

10.: Vizsgaigazolás korábbi járművezetői vizsgáról

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik kérik az adatkezelőt a korábban tett járművezetői vizsgaigazolásainak kiadását.

Kezelt adatok köre:

 • név, születéskori név, szül. hely, idő, anyja neve, állampolgárság,
 • vizsga ideje, lakcím, telefonszám
 • képző szerv neve, kategóriák, vizsga helye, időpontja
 • dűtum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum továbbításra kerül az illetékes Közlekedési Hatóság felé!

Adattovábbítás célja: a kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon – Vizsgaigazolási kérelem
Jogalap

előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás

Megőrzési idő

nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

11.: Elméleti vizsgajelentés – közúti járművezetői vizsgához

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik elméleti közúti járművezetői vizsgára jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, szül, idő, tanuló azonosító, kategória, vizsgatárgy,
 • sorszám, gyak. képző szerv azonosítója

 

Felhasználás

papír alapon – Elméleti vizsgajelentés –

és gépi nyilvántartás

Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján 5 évig

 

 

12.: Gyakorlati vizsgajelentés – közúti járművezetői vizsgához

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik gyakorlati közúti járművezetői vizsgára jelentkeznek

Kezelt adatok köre:

 • név, tanuló azonosító, iktatószám, kategória, oktató neve, rendszám
 • sorszám, időpont

 

Felhasználás

papír alapon – Gyakorlati vizsgajelentés –

és gépi nyilvántartás

Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján 5 évig

 

 

 

13.: Vezetési karton nyilvántartó

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik gyakorlati oktatáson vesznek részt.

Kezelt adatok köre:

 • sorszám, közlekedési hatóság iktatószáma, vezetési karton azonosító,
 • tanuló neve, kategória, szakoktató azonosítója, időpont

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyakorlati oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél – oktatók – részére.

Adattovábbítás célja:  gyakorlaton való jogszerű részvétel

 

Felhasználás papír alapon – Vezetési Karton Nyilvántartó – és gépi nyilvántartás
Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján 5 évig

 

 

14.: Kérelem kategória módosítására

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik a Közlekedési Hatóságtól kategória módosításra adnak be kérelmet.

Kezelt adatok köre:

 • név, szül. hely, idő, anyja neve, értesítési cím, NKH iktatószám
 • fátum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyakorlati oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél  – Közlekedési Hatóság – részére.

Adattovábbítás célja: kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon – Kérelem kategória módosítására
Jogalap előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás
Megőrzési idő

nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

15.: Kérelem szóbeli vizsga engedélyezésére

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik magyar nyelven nem beszélő külföldi állampolgárok és az elméleti vizsgát szóban, tolmács segítségével kívánják letenni.

Kezelt adatok köre:

 • név, szül. hely, idő, anyja neve, értesítési cím, NKH iktatószám
 • datum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyakorlati oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél – Közlekedési Hatóság – részére.

Adattovábbítás célja: kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon – Kérelem szóbeli vizsga engedélyezésére
Jogalap előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás
Megőrzési idő nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

16.: Kérelem vizsgaeredményről való lemondásra

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik az Adatkezelőnél (képző szervnél) nem kívánják folytatni a tanfolyami vizsgákat, lemondanak az elért vizsgaeredményekről és a hozzá kapcsolódó vizsgaanyagainak archiválását kérik.

Kezelt adatok köre:

 • név, szül. hely, idő, anyja neve, értesítési cím, NKH iktatószám
 • dátum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyakorlati oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél – Közlekedési Hatóság – részére.

Adattovábbítás célja: kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon – Kérelem vizsgaeredményről való lemondásra
Jogalap előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás
Megőrzési idő nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

17.: Kérelem vizsgadíj ismételt befizetése nélküli vizsgára

Érintettek köre: mindazon, az adatkezelővel szerződött tanulók, akik kérelmet adnak be vizsgadíj ismételt befizetése nélküli vizsgára

Kezelt adatok köre:

 • név, szül. hely, idő, anyja neve, értesítési cím, NKH iktatószám
 • dátum, aláírás

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyakorlati oktatás esetén adattovábbítás történik harmadik fél – Közlekedési Hatóság – részére.

Adattovábbítás célja: kérelem elbírálása

 

Felhasználás papír alapon  – Kérelem vizsgadíj ismételt befizetése nélküli vzsgára
Jogalap előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes, írásban rögzített hozzájárulás
Megőrzési idő nincs megőrzés, betekintés után továbbítjuk a Közlekedési Hatóság felé

 

 

18.: Képzési igazolás

Érintettek köre: Mindazon tanulók, akik az Adatkezelőnél járművezetői képzésben részesültek, de képzésüket másik képző szervnél kívánják folytatni vagy járművezetői vizsgáját másik közlekedési felügyelőség illetékességi területén kívánja letenni.

Kezelt adatok köre:

 • név, születéskori név
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • értesítési cím
 • tanfolyam azonosítója
 • tanuló azonosítója
 • tanuló iktatószáma
 • vezetési karton azonosítója
 • elméleti vizsga időpontja
 • dátum, aláírás
 • kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása

Adattovábbítás ügyfél kifejezett kérésére.

 

Felhasználás papír alapon, 3 példányban – Képzési igazolás
Jogalap Jelentkező és az Adatkezelő között létrejövő vállalkozási feltételek 6.sz melléklet A pont szerint megkötött szerződés a 24/2005- (IV.21) GKM rendelet 2. számú melléklete és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24.)
Megőrzési idő

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján 5 évig

 

 

19.: Közösségi médiafelületeken keresztül érkező adatok kezelése

Facebook oldalunkon keresztül – https://www.facebook.com/autosiskola.atie  -, valamint online hirdetési felületeken is adatkezelői minőségben vagyunk jelen.

Kezelt adatok köre: a közösségi médiában nyilvánosságra hozott adatok.

 

Felhasználás

online

Jogalap

Tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulás

Felhasználási idő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

20.: Cookie-k (Sütik)

Érintettek köre: a www.stopstart.hu weboldal látogatói

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.stopstart.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről; 

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 • Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

 

Felhasználás

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék weboldalunkat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Jogalap

Tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulás

 

 

 

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?

 

A STOP-START Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Továbbá kijelentjük, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.

 

Információbiztonság

 

A STOP-START Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalóink oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során a rendelkezésünkre bocsájtotta személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy az e-mail címünkön keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás a saját felelősségedre történhet. Amint azonban a személyes adatai megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Weblapunk, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak, beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

 

 

Általános adatkezelési irányelveink

 

Felhívjuk a STOP-START Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi LXXVII. törvény 13.§.- felnőttképzésről szóló tv.
 • évi CI.tv a felnőttképzésről
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GKM Rendelet”)
 • 58/2011 NFM (XI.24.)
 • 89/1988 (XII.20.) MT rendelet
 • 84/2009 (XII.30.) KHEM rendelet 1. sz. melléklet

 

 

Hol tároljuk az adatokat?

 

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Huszár Gál u. 65.

Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 105.

 

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

 

 

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat megismerők köre

Adataidat harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:

 • alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: szerződött partnereink, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, hivatalok

 

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az adataidat továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

 

 

Kik láthatják adataikat?

Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel:

Kik láthatják az Ön adatait?

Az Ön adatait 1 fő ügyvezető, 1 fő adminisztrációs munkatárs kezeli, rögzíti, továbbítja.

Munkavállalóink GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesültek.

A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Erre vonatkozó részletes adatkezelési előírások az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában találhatók.

 

Hozzáférhetőség az adatkezelő felé érkező összes adat
Jogalap az adatkezelőnél munkaviszonvban áll Munka Törvénykönyve 71.§ – 101.§ alapján

 

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló jármúvezető oktatók

 

Hozzáférhetőség

vezetői kartonon szereplő adatok

Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony

 

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló közlekedési hatóságok.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatóság felé történő adattovábbítás során jogi kötelezettségeinknek teszünk eleget!

Név. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Székhely: Győr, Tatai út 3, 9028

 

Hozzáférhetőség

Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat lát el.

Jogalap

jogi kötelezettség

 

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló e-learning képzés szolgáltatói.

Név. SDA Informatika Zrt.

Székhely: Budapest, Hauszmann Alajos u. 3b, 1116

Adószám: 11684057-2-13 

 

Név: E-Educatio Információtechnológia Zrt

Székhely: Budapest, Budafoki út 59, 1111

Adószám: 14644335-2-43

 

Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.

A Rendszer a Tanuló hatósági képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követően a GKM rendeletben meghatározott időn belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. köteles a Tanulók részére közvetlenül is e-Titán rendszerüzenetben vagy e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

 

Hozzáférhetőség

felnőttoktatási jogcímen, megbízási szerződésben megadott adatok

Jelen Tájékoztató alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat lát el.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony

 

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég

Név. BOOK-HUNTER Bt.

Székhely: Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 15, 9200

Adószám: 22225919-2-08

 

Hozzáférhetőség

könyvelés: számlán szereplő adatok

bérszámfejtés: munkavállalói adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony

 

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég.

 

Honlap felügyelet

Név: Sikerképző Műhely Kft.

Székhely: 9241, Jánossomorja, Szabadság u. 45.

Adószám: 22990552-1-08

 

Hozzáférhetőség

a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony

 

 

Tárhely szolgáltatás

Név: Tárhely.Eu Kft.

Székhely: Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097

Adószám: 14571332-2-42

 

Hozzáférhetőség

a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony

 

 

 

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 

Tájékoztatáshoz való jog

A STOP-START Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a STOP-START Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A STOP-START Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ez a weboldal sütiket (cookie) - HTTP tranzakciókat, információtartalmakat - használ. Az Uniós törvények értelmében kérem engedélyezze a sütik (cookie) használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás